Asjaõigusseadus I

Ava otsing
  1. EESSÕNA
  2. KOMMENTAARIDE AUTORID
  3. KASUTATUD LÜHENDID
  4. 1. osa. ÜLDOSA
   1. 1. peatükk. ÜLDSÄTTED
    1. § 1. Seaduse ülesanne
    2. § 2. – § 4. (Kehtetud)
    3. § 5. Asjaõigused
    4. § 6. Omanik
   2. 2. peatükk. ASJAD
    1. 1. jagu. Mõiste ja liigid
     1. § 7. – § 31. (Kehtetud)
  5. 2. osa. VALDUS JA KINNISTUSRAAMAT
   1. 1. peatükk. VALDUS
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 32. Valduse mõiste
     2. § 33. Valdaja
     3. § 34. Seaduslik ja ebaseaduslik valdus
     4. § 35. Heauskne ja pahauskne valdus
    2. 2. jagu. Valduse omandamine ja lõppemine
     1. § 36. Valduse omandamine
     2. § 37. Kaudse valduse omandamine
     3. § 38. Valduse üleminek pärijale
     4. § 39. Valduse lõppemine
    3. 3. jagu. Valduse kaitse
     1. § 40. Omavoli ja omavoliline valdus
     2. § 41. Omaabi
     3. § 42. Otsimisõigus
     4. § 43. (Kehtetu)
     5. § 44. Valduse rikkumisest tulenev nõue
     6. § 45. Valduse äravõtmisest tulenev nõue
     7. § 46. Valdaja vastuväited
     8. § 47. Kaudse valdaja õigused
     9. § 48. Valduse kaitse nõude lõppemine
     10. § 49. Osavalduse kaitse
     11. § 50. Kaasvalduse kaitse
   2. 2. peatükk. KINNISTUSRAAMAT
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 51. Kinnistusraamatu mõiste
     2. § 52. (Kehtetu)
     3. § 53. Kinnistusraamatusse kantavad andmed
     4. § 54. Kinnisasjade ühendamine ja jagamine
     5. § 55. Kinnistusraamatu avalikkus
     6. § 56. Kinnistusraamatu õigsuse eeldamine
     7. § 561. Heauskne omandamine
     8. § 57. (Kehtetu)
     9. § 571. Asjaõiguse sisu täpsustamine
     10. § 58. (Kehtetu)
     11. § 59. Asjaõiguse järjekoht
     12. § 591. Mitme õiguse järjekohasuhe
     13. § 60. Järjekoha muutmine
     14. § 61. Eesõigus järjekohale
    2. 2. jagu. Kannete liigid
     1. § 62. Kanded
     2. § 621. (Kehtetu)
     3. § 63. Märge kinnistusraamatus
     4. § 631. Märke kandmine kinnistusraamatusse
     5. § 632. Eelmärke kustutamise nõue
    3. 3. jagu. Üldsätted kinnisasju puudutavate asjaõiguste kohta
     1. § 64. (Kehtetu)
     2. § 641. Kinnisomandi üleandmine ja koormamine
     3. § 642. Õiguse lõpetamine
     4. § 65. Ebaõige kande parandamine
     5. § 66. Kande kustutamine asjaõiguse lõppemisel
     6. § 67. (Kehtetu)
  6. 3. osa. OMAND
   1. 1. peatükk. ÜLDSÄTTED
    1. 1. jagu. Omandi mõiste ja liigid
     1. § 68. Omandi mõiste
     2. § 69. (Kehtetu)
     3. § 70. Ühine omand
    2. 2. jagu. Kaasomand
     1. § 71. Kaasomandi ulatus
     2. § 72. Kaasomandi valdamine ja kasutamine
     3. § 73. Kaasomandi mõttelise osa käsutamine
     4. § 74. Kaasomandi käsutamine tervikuna
     5. § 75. Koormatiste ja kulutuste kandmine
     6. § 76. Kaasomandi lõpetamise nõue
     7. § 77. Asja jagamine kaasomandi lõpetamisel
     8. § 78. (Kehtetu)
     9. § 79. Kaasomanike kokkulepe ja enamuse otsuse kehtivus õigusjärglaste suhtes
    3. 3. jagu. Omandi kaitse
     1. § 80. Asja väljanõudmine ebaseaduslikust valdusest
     2. § 81. (Kehtetu)
     3. § 82. Valduse tõendamine
     4. § 83. Valdaja vastuväited
     5. Sissejuhatus §-de 84–88 juurde
     6. § 84. Valdaja vastutus asja ja päraldiste eest
     7. § 85. Kasu väljaandmine ja hüvitamine
     8. § 86. – § 87. (Kehtetud)
     9. § 88. Kulutuste hüvitamine valdajale
     10. § 89. Omandi kaitse valduse kaotusega mitteseotud rikkumise korral
     11. § 90. Valdaja omandi eeldus
     12. § 91. (Kehtetu)
   2. 2. peatükk. Vallasomand
    1. 1. jagu. Vallasomandi tekkimine
     1. 1. jaotis. Üleandmine
      1. § 92. Vallasomandi tekkimine üleandmisega
      2. § 921. Kinnistamata merelaev
      3. § 93. Omandamine asja väljanõudeõiguse loovutamisega
      4. § 94. Omandamine asja jätmisega võõrandaja valdusse
      5. § 95. Heauskne omandamine
      6. § 951. Koormatiste lõppemine
     2. 2. jaotis. Hõivamine
      1. § 96. Hõivamise sisu
      2. § 97. (Kehtetu)
     3. 3. jaotis. Leid
      1. § 98. Teatamiskohustus
      2. § 99. Leiu hoidmine ja müümine
      3. § 100. Leiu omandamine
      4. § 101. Leiutasu ja kulutuste hüvitamine
      5. § 1011. Leidja vastutus
      6. § 102. (Kehtetu)
     4. 4. jaotis. Peitvara
      1. § 103. Peitvara mõiste
      2. § 104. Leiutasu
      3. § 105. (Kehtetu)
     5. 5. jaotis. Ümbertöötamine, segamine, ühendamine
      1. § 106. Ümbertöötamine
      2. § 107. Ühendamine ja segamine
      3. § 108. – § 109. (Kehtetud)
     6. 6. jaotis. Igamine
      1. § 110. Igamise sisu
      2. § 111. Igamise välistamine
      3. § 112. Igamisaja arvutamine
      4. § 113. Igamise peatumine
      5. § 114. Igamise katkemine
      6. § 1141. Kolmandate isikute õigused
     7. 7. jaotis. Loodusvili
      1. § 115. Loodusvilja omandamine
    2. 2. jagu. Kolmanda isiku õigused
     1. § 116. – § 117. (Kehtetud)
   3. 3. peatükk. KINNISOMAND
    1. 1. jagu. Kinnisomandi tekkimine ja lõppemine
     1. § 118. (Kehtetu)
     2. § 119. Kinnisasja omandamise tehing
     3. § 120. Asjaõigusleping kinnisomandi üleandmiseks
     4. § 121. – § 122. (Kehtetud)
     5. § 123. Kinnisasja omandamine kinnistusraamatu kande igamisega
     6. § 124. Kinnisasja omandamine igamisega
     7. § 125. (Kehtetu)
     8. § 126. Kinnisomandist loobumine
    2. 2. jagu. Kinnisomandi ulatus
     1. § 127. Kinnisomandi ruumiline ulatus
     2. § 128. Piir
     3. § 129. Piiri kindlakstegemine
     4. § 130. Kinnisomandi ulatus maavaradele
     5. § 131. Kinnisomandi ulatus veekogule
     6. § 132. Kinnisomandi ulatus veekogust tekkinud maale
     7. § 133. Avaliku veekogu kaldajoon
     8. § 134. Põhjavesi
     9. § 135. – § 136. (Kehtetud)
     10. § 137. (Kehtetu)
     11. § 138. – § 139. (Kehtetud)
    3. 3. jagu. Kinnisomandi kitsendused
     1. 1. jaotis. Üldsätted
      1. § 140. Kitsenduste liigid
      2. § 141. Kitsenduste kehtivus
      3. § 142. Võõral maatükil viibimine
     2. 2. jaotis. Naabrusõigused
      1. § 143. Kahjulikud mõjutused
      2. § 144. Keelatud rajatis ja seadeldis
      3. § 145. Varisemisohtlik ehitis
      4. § 146. Keelatud süvendamine
      5. § 147. Naaberkinnisasja kasutamine
      6. § 148. Ehitis üle naaberkinnisasja piiri
      7. § 149. Üle piiri ulatuvad juured, oksad ja viljad
      8. § 150. Piiril kasvavad puud ja põõsad
      9. § 151. Piirirajatis
      10. § 152. – § 154. (Kehtetud)
     3. 3. jaotis. Teed ning tehnovõrgud ja -rajatised
      1. § 155. Avalikult kasutatav tee
      2. § 156. Juurdepääs avalikult kasutatavale teele
      3. § 157. (Kehtetu)
      4. § 158. Tehnovõrgud ja -rajatised
      5. § 1581. Avalikes huvides vajalikud tehnovõrgud ja -rajatised
      6. § 1582. Tehnorajatise talumise eest tasu maksmine
     4. 4. jaotis. Veed
      1. § 159. Avalikud veekogud
      2. § 160. Kaldaomaniku õiguste kitsendamine
      3. § 161. Kallasrada
      4. § 162. – § 165. (Kehtetud)
     5. 5. jaotis. Mets
      1. § 166. (Kehtetu)
      2. § 167. Võõra metsa kasutamine
      3. § 168. (Kehtetu)
     6. 6. jaotis. Muud kitsendused
     7. § 169. – § 171. (Kehtetud)
  7. RIIGIKOHTU LAHENDITE LOETELU
  8. KIRJANDUS